Házirend

Csepeli Fasang Árpád Alapfokú Művészeti Iskola SZÍN-PAD-KÉP TAGINTÉZMÉNYE

Házirend

2020. augusztus 30.

Készítette:

Dr. Szentkirályi Aladár Miklós intézményvezető

Körömi Gábor tagintézményvezető


Csepeli Fasang Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (AMI)

 • SZÍN-PAD-KÉP Tagintézménye Házirendje

Művészeti iskolánk azzal a céllal szerveződött, hogy a Dél-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott, állami köznevelési intézményekben megszervezze és magas színvonalon folytassa képző- és iparművészet, báb-és színművészet valamint táncművészet ágon az alapfokú művészetoktatást.

Minden tanulónak kötelessége jelen házirend megismerésén és betartásán kívül az adott oktatási helyszín (telephely) házirendjét is megismerni és betartani.

Minden tanulónak ismernie kell a tanulási helyén levő tűzriadó tervet, ezt az első művészeti iskolai tanórán a pedagógus ismerteti, az ismertetés idejét a naplóba rögzíti. Az épület elhagyásának rendje a helyiségek ajtaján, falán található, jól látható helyen. Rendkívüli eseménykor a tanuló tartsa be pontosan a tanító pedagógus utasításait, valamint a kiürítési tervben szereplő utasításokat!

A házirend célja, feladata

A házirendben foglaltak szabályozzák a művészeti iskola használóinak, de főként a gyermekek, tanulók egymással való kapcsolatát, és kialakítják azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és kollektív jogok érvényesülését. A házirend feladata, hogy meghatározza a tagintézmény belső működését, a tanulói jogok gyakorlásának és a beiratkozással vállalt kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az elvárt viselkedés szabályait.

A házirend személyi, időbeli és térbeli hatálya

A házirend vonatkozik az alapfokú művészeti iskolával jogviszonyban álló tanulókra, a pedagógusokra, az alapfokú művészeti iskola más alkalmazottaira, valamint az alapfokú művészeti iskolába érkező fentieken kívüli személyekre, akik látogatás, ügyintézés és munkavégzés céljából tartózkodnak az alapfokú művészeti iskolában.

A házirend hatálya az iskolai életre, az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra, rendezvényekre is kiterjed, amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. (Beleértve az alapfokú művészeti iskolába, telephelyekre érkezéstől, az onnan való távozásig.)

A házirend megsértése fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi büntetést von maga után.

A művészeti iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei

 • Művészeti iskolánkba minden 6. életévét (azon tanév augusztus 31-éig) betöltött tanuló jelentkezhet és 22 éves koráig veheti igénybe.
 • A jelentkezés feltétele kiskorúaknál a szülő által, nagykorúnál saját maga által kitöltött és aláírt beiratkozási lap és nyilatkozat (díjfizetési kötelezettség, díjmentességi jogosultság). A beiratkozási lapot és a nyilatkozatot a tagintézmény titkárságára kell leadni minden tanévben szeptember 20-ig. A beiratkozási lapot minden tanévben újra ki kell tölteni a tanulói jogviszony meghosszabbítása érdekében.
 • Amennyiben más alapfokú művészetoktatási intézményből iratkozik át, úgy köteles művészeti iskolai bizonyítványát is magával hoznia.
 • A tanuló az alábbi művészeti ágak és tanszakok közül választhat:

Színművészet-bábművészet: színjáték

Képző- és iparművészet: képzőművészeti

grafika és festészet

szobrászat és kerámia

környezet- és kézműveskultúra

textil és bőrműves

Táncművészet: néptánc

társastánc

A tanulói jogviszony

Létrejötte

A művészeti iskolába jelentkezők tanulmányaikat előképző első évfolyamon kezdhetik meg. A felvételhez előképzettség nem szükséges. Az osztályba sorolás elveit a művészeti iskola pedagógiai programja rögzíti. Az osztályba sorolásnál a csoportvezető tanár véleménye döntő. Egy tanuló több tanszakra is beiratkozhat, amennyiben a tanszakok órái nem esnek egy időbe. A tanuló (kiskorú esetén annak gondviselője) a beiratkozási lapon, írásban kérheti magasabb évfolyamba felvételét. A kérelem elbírálásról a csoportvezető tanárból, a művészeti iskola vezetőjéből és egy szaktanárból álló bizottság dönt. A döntésről jegyzőkönyv készül.

Magasabb évfolyamba lépés feltételei

A tanév sikeres elvégzése, ami félévi osztályzatban, év végi érdemjegyben és a tanuló szorgalmának minősítésében jelenik meg. A továbbképző évfolyamokra a továbblépés feltétele a művészeti alapvizsga letétele. A továbbképző 10. évfolyam elvégzése után művészeti záróvizsga tehető. Mindkét vizsgára írásban kell jelentkezni.

Megszűnése

A tanulói jogviszony megszűnik, ha a tanuló

 • év közben kimarad,
 • a következő tanévben nem iratkozik be az iskolába,
 • másik iskolába iratkozik át,
 • fegyelmi vétség miatt távoznia kell az iskolából,
 • térítési, illetve tandíj tartozás miatt.

A tagintézmény létesítményeinek, helyiségeinek és eszközeinek használata

Oktatásunk a székhelyen (1214 Bp. Simon Bolivár sétány 4-8.) és más intézményekben (telephelyeken) folyik, mely telephelyek felsorolását Szakmai Alapdokumentumunk rögzíti. Az oktatás helyszíneit, körülményeit, az AMI tulajdonát képező tárgyak telephelyi használatát külön együttműködési megállapodás rögzíti, melyet minden olyan intézményvezetővel, intézménnyel megkötünk, ahol alapfokú művészetoktatásunk folyik.

Iskolánk tanulói csak tanári felügyelettel használhatják a tagintézmény (székhely, telephelyek) által használt, kialakított tereket, műhelyeket, eszközöket.

A tanulók és pedagógusok felelősek az AMI tulajdonának megóvásáért, védelméért. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse. A (tan)termet a diákok csak tiszta, tanulásra alkalmas állapotban hagyhatják el.

Vagyonvédelmi okból a művészeti iskola által használt tereket, ahol a művészeti iskola tulajdonát képező tárgyak vannak, kulccsal be kell zárni. Az ajtót a tanítási óra előtt és után az órát tartó pedagógus nyitja és zárja, ellenőrizve az ott levő tárgyak épségét, meglétét. A székhelyen a termek kulcsait a portáról veheti fel a tanító pedagógus. A kulcs felvételének és leadásának időpontját a portás rögzíti. A telephelyeken a terem-és eszközhasználatot a helyi házirend rögzít.

Az AMI-s eszközök használatáért, épségük megóvásáért az a pedagógus felel, aki használja azt. A székhelyről és telephelyről leltárban szereplő eszközöket kivinni csak a tagintézmény-vezető, illetve az adott iskola intézményvezetőjének vagy vezető-helyettesének írásos engedélyével lehet.

A tanulók jogai és kötelezettségei

A tanulók jogait és kötelezettségeit a Köznevelés törvény 46. §-a szabályozza. A tanuló jogait

a tanulói jogviszony létesítésétől megszűnéséig gyakorolja.

A tanuló joga, hogy

 • tudásának és képességének megfelelő művészeti csoportban folytathassa tanulmányait, az órákon részt vegyen,
 • a tanuló év elején írásban választhat a pedagógiai programban megjelölt szabadon választható tantárgyak közül, feltéve, ha a szabadon választható foglalkozások létszámkeretei erre lehetőséget adnak. A műhelygyakorlat megválasztásával együtt a tanuló él a szaktanárválasztás lehetőségével is. Ha a tanuló a szabadon választott tantárgyat felvette, év közben nem módosíthatja és az évet köteles végig járni. A tantárgy értékelése a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjeggyel történik,
 • a művészeti csoport külön programjain részt vegyen,
 • a féléves és év végi bemutatón, kiállításon bemutatkozzon,
 • az alapfok 6. évfolyama elvégzése után művészeti alapvizsgát, a továbbképző 10. évfolyama után művészeti záróvizsgát tegyen, ha erre írásban jelentkezett,
 • az órák alatt az iskola eszközeit és felszereléseit tanári felügyelettel használja,
 • igénybe vegye a könyvtárat,
 • véleményt nyilvánítson minden őt érintő kérdésben, érdekeinek képviseletére diákköröket, diákönkormányzatot hozzon létre,
 • szóbeli, vagy aláírásával ellátott írásbeli kéréseire, felvetéseire, javaslataira érdemi válaszban részesüljön,
 • tájékoztatást kapjon a személyét és a tanulmányait érintő dolgokról,
 • munkájáról folyamatos visszajelzést kapjon, haladását évközi osztályzattal és év végi érdemjeggyel értékeljék,
 • kiemelkedő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért jutalomban részesüljön.

A jutalmazás formái

Az évközi jutalmak formái

 • szaktanári dicséret szóban
 • szaktanári dicséret írásban
 • igazgatói dicséret írásban
 • tanulóközösség előtt átadott igazgatói dicséret

Az év végi jutalmak formái

- oklevél

- jutalom

- tanévzárón átadott igazgatói dicséret

A tanuló kötelessége, hogy

 • a művészeti órákon megjelenjen, az ott folyó munkában tevékenyen részt vegyen, hiányzását igazolja,
 • rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen a tanulmányi kötelezettségeinek,
 • az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
 • ügyeljen teste, ruházata ápoltságára, tisztaságára,
 • legyen a művészeti ágnak megfelelő (próba)ruhája,
 • az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírásokat betartsa,
 • az AMI tulajdonát óvja és védje,
 • az iskola rendjét és tisztaságát megőrizze,
 • tűz- balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályokat betartsa.

Mulasztások, távolmaradások és késés igazolása

Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, a hiányzás első napján a tanuló, vagy a szülő tájékoztathatja a csoportvezető tanárt, vagy az iskolát a mulasztásról. A mulasztást 8 napon belül igazolnia kell annál a szaktanárnál, akinél a tanuló hiányzott. A foglalkozásoktól való távolmaradás engedélyezését, kiskorú tanuló estében a szülő vagy gondviselő kérheti.

Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad - mivel művészeti iskolában tankötelezettség nem teljesíthető - a szülő szóban vagy írásban előre elkérheti gyermekét vagy hiányzását utólag igazolhatja. Igazolatlannak minősül a hiányzás, ha a gyermek távolmaradásáról a pedagógust semmilyen formában nem értesítették.

A mulasztást az intézmény igazoltnak tekinti, ha

 • a tanuló - kiskorú esetén a szülő írásbeli kérelmére - engedélyt kapott a távolmaradásra,
 • a tanuló beteg volt és azt orvos igazolja,
 • a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

Amennyiben a szülő nem igazolja gyermeke hiányzásait és az igazolatlan tanórák száma eléri a 30 órát (együttesen a fő- és kötelező tárgyi órák száma), töröljük a tanulók névsorából.

A tagintézmény-vezető erről a döntéséről írásban köteles tájékoztatni a szülőt.

"Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen." (20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet)

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. Az igazolás történhet szóban és írásban. Ha a tanuló az óra megkezdése után 10 perccel érkezik, késésnek minősül. Rendszeres késésre a szaktanár adhat engedélyt, a késés időtartama nem haladhatja meg a 20 percet. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. (20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §).

Fegyelmi és kártérítési felelősség, az órákon készített alkotások, produkciók tulajdonviszonya

Fegyelmi vétséget követ el az a tanuló, aki

 • alkohol, kábítószer hatása alatt vesz részt az AMI foglalkozásain,
 • másokat bántalmaz,
 • megsérti az emberi méltóságot,
 • másokat etnikai hovatartozása, mássága miatt megaláz.

Fegyelmi felelősség

A házirend megsértése esetén a Szervezeti és Működés Szabályzatban meghatározott fegyelmező intézkedéseket alkalmazza az intézmény.

Ennek formái

 • szóbeli figyelmeztetés
 • írásbeli figyelmeztetés
 • írásbeli intés
 • igazgatói intés

"Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető." A fegyelmi eljárást a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 58 §-a szerint kell lefolytatni.

Fegyelmi eljárásban megállapítható fegyelmi büntetés lehet

 • megrovás
 • szigorú megrovás
 • meghatározott kedvezmények csökkentése, illetve megvonása
 • áthelyezés másik tanulócsoportba vagy iskolába
 • eltiltás a tanév folytatásától
 • kizárás az iskolából.

Mások testi épségének szándékos veszélyeztetése, a szándékos agresszió esetén el lehet tekinteni a fegyelmi fokozatok betartásától.

A tanuló kötelessége, hogy az előírásoknak (átvételi-, használatba vételi elismervény) megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. Az iskola tanulója az iskola eszközeit és felszereléseit csak a szaktanár engedélyével viheti ki az székhely vagy telephely épületéből.

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg

 • gondatlan károkozás esetén a károkozás napján érvényes kötelező legkisebb munkabér összegének ötven százalékát,
 • szándékos károkozás esetén az okozott kár, ami nem lehet több, mint a károkozás napján érvényes legkisebb munkabér öt havi összege.

A tanulói jogviszonyhoz, jogokhoz nem kötődő eszközök behozatalának korlátai:

A tanulók a művészeti oktatáshoz nem szükséges dolgokat csak akkor hozhatnak be a tanítási órára, ha azt előre tanárukkal megbeszélik.

Az AMI a gyermek által behozott, az öltözőben vagy a termen kívül hagyott eszközökért, tárgyakért felelősséget nem vállal. A tanuló által behozott mobiltelefont a tanítási idő alatt mind a pedagógusnak, mind a diáknak kikapcsolva kell tartani.

Alkotások, produkciók tulajdonjoga

"A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította." (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) A tanulót akkor sem illeti meg díjazás, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert, ha az alapfokú művészeti iskola a keletkezett bevételt a művészeti iskolában folyó munka feltételeinek biztosítására fordítja.

A művészeti iskola tevékenysége során, az órák alatt, a különböző iskolai rendezvényeken, fellépéseken és előadásokon készült fotók, dokumentumok a művészeti iskola tulajdonát képezik. Az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén a szülő, gondviselő- hozzájárul, hogy a művészeti iskola az így készült képeket, dokumentumokat a gyermekek jogait figyelembe véve és az adatvédelmi előírásokat betartva felhasználja. A szülőnek joga van a gyermekéről készült képek, fotó, anyagok felhasználását korlátozni, amennyiben ezt írásban jelezte az adott év október 1-jéig.

Térítési és tandíj, szociális kedvezmények

A köznevelési törvény rendelkezései szerint: Az alapfokú művészeti iskolában maximum heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata. Iskolánkban tandíjat köteles fizetni a több tanszakra járó tanuló a második tanszaka után, illetve másik alapfokú művészeti iskolában is tanuló és szülői nyilatkozat alapján ott térítési díjat fizető tanuló. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. A jogosultságot határozattal, szakértői véleménnyel igazolni kell.

A térítési és tandíj meghatározásának elveit, a szociális kedvezmények meghatározását és ezek konkrét összegeit, valamint a befizetés szabályait és határidejét a fenntartó szabályozza (Dél-Pesti Tankerületi Központ 2/2018. (05.31.) számú rendelet). A térítési és tandíjak, a kedvezmények és eljárási szabályok ennek megfelelően kerülnek évenként megállapításra és kihirdetésre. Erről és a befizetés rendjéről az iskola Határozatban értesíti a tanulókat, kiskorú esetén a tanulók szüleit. A művészeti iskola tagintézmény-vezetőja részletfizetési kedvezményt adhat. Térítési és tandíj visszafizetésére nincs lehetőség.

Az iskola az éves térítési és tandíjat határozatban állapítja meg, amit két részletben, az első és második félévben kell befizetni. Az a tanuló, akinek térítési díj vagy tandíjtartozás van, annak a tanulói jogviszonya, szociális helyzetének mérlegelése után, tartozás miatt megszűnik.

Az iskola munkarendje

Művészeti oktatásunk az általános iskolai oktatáshoz igazodva, azt nem zavarva a délelőtti és délutáni órákban folyik, 8 és 20 óra között az iskolai munkatervben rögzített tanítási időben a székhelyen és a telephelyeken, a tanév órarendjéhez igazodva.

A tagintézményben folyó művészetoktatás foglalkozásai minimum 45, maximum 90 percesek. A foglalkozások között minimum 10 perces szünetet kell tartani.

Az órát tartó pedagógusnak és tanulónak kötelessége a tanítási óra előtt öt perccel a tanóra helyszínén megjelenni.

Az órarend és foglalkozási rend által behatárolt tanulmányi időben (tanítási időben) az iskola épülete csak a szaktanár engedélyével hagyható el.

Az iskola a rendezvények, szünetek, ünnepek, alkotónapok rendjét az éves munkaterv alapján mindenki számára hozzáférhető helyen (hirdetőtábla, Kréta, honlap) közli, a tanév megszokott rendjétől eltérő változásokról szóban és írásban tájékoztat.

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó intézkedések

Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelynek során fel kell hívni a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét a csoportvezetők a naplóban rögzítik.

A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel. A tanulóbaleset tényét, körülményeit jogszabályban foglaltaknak megfelelően jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A szervezetre különösen káros hatású dohányzás, szeszes ital és kábító hatású szerek fogyasztása minden résztvevő számára TILOS az iskolai foglalkozásokon és programokon.

Balesetet okozó tárgyat, alkoholt, drogot a művészeti iskolai foglalkozásra behozni TILOS.

Fegyelmi vétséget követ el az a tanuló, aki alkohol, kábítószer hatása alatt vesz részt az AMI foglalkozásain, másokat bántalmaz.

Információhoz jutás, információáramlás

A tanulók tájékoztatása többoldalú módon - írásbeli és szóbeli szaktanári közlés, tájékoztató füzet, faliújság, szülői elektronikus levelezés, e-napló - által történik.

Az osztálynaplóba kerülő jegyeiről, őt érintő bejegyzésekről a szaktárgyi órán a szaktanártól folyamatosan értesül.

A tanulókat, szüleiket a művészeti iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális eseményekről az alapfokú művészeti iskola, illetve a csoportvezető tanárok tájékoztatják.

 • A tagintézmény vezetője év elején, Krétán keresztül, szülői e-mail levelező listán keresztül, írásos formában értesíti a szülőket az éves munkaterv legfontosabb tudnivalóiról.
 • A tagintézmény vezetője rendszeresen tájékoztatja a szülőket az iskolát érintő kérdésekről, programokról a szülői e-mail levelező listán keresztül.
 • A tagintézmény rendszeresen megújuló honlapja minden információt megad az iskolával, az iskolai élettel kapcsolatban.
 • A tagintézmény év elején központi szülői értekezletet tart, ahol a szülők minden tájékoztatást megkapnak.
 • Szükség vagy igény esetén a csoportvezető tanárok a csoport számára szülői értekezletet szerveznek.
 • A tanári, vezetői fogadóórák időpontját, az iskolavezetés, pedagógus elérhetőségét az elektronikus naplóban rögzíti.

Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja

Az iskolában használt elektronikus napló adataiba a szülő az online felületen az iskola által- szülői jogon - biztosított jelszó használatával beletekinthet. Az iskola írásbeli tájékoztatási kötelezettségeinek egy részét is az elektronikus naplón keresztül teljesíti.

Adatkezelés - GDPR az iskolában

Az alapfokú művészeti iskola tagintézménye a köznevelési törvény 41.§ (4) bekezdésre alapozva, illetve az intézmény vagy a tanuló/szülő érdeke miatt adatokat kezel, jogszabályi előírás szerint adatot szolgáltat. A beiratkozási lap kitöltésével ezen adatok kezeléséhez a szülő/gondviselő hozzájárul. Az adatkezelés és tárolás részleteit az intézményi adatkezelési szabályzat tartalmazza.

Hivatalos ügyek intézésének rendje

A tanulók és szülők minden tanév elején a Kréta elektronikus rendszeren keresztül és a tagintézmény honlapján (szin-pad-kep-ami.webnode.hu) kapnak információt a tagintézményi székhely hivatali rendjéről, ügyfélfogadásáról, munkamegosztásáról. Ezen tájékoztatót minden tanév elején az iskola vezetője adja ki, érvényessége a tanév végéig tart.

A szülői tájékoztatás formái

 • hirdetőtábla
 • levél
 • e-mail
 • szórólap
 • plakát
 • szülői értekezlet
 • honlap
 • e-Kréta

A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, egyéb esetekben pedig időpont-egyeztetés után kereshetik föl az iskola tanárait, az alapfokú művészeti iskola vezetőit.

A diákképviselet és a diákkörök, szülői szervezet szabályozása

A tanulók véleményt mondhatnak, javaslatot tehetnek az iskola életét érintő kérdésekben. Diákképviselő(k) útján részt vehetnek az őket érintő döntések meghozatalában.

A tanulóközösségek dönthetnek - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint diákképviselők megválasztásában, A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre.

Diákkörök és diákönkormányzat hiányában szervezett véleménynyilvánítást az iskola igazgatója, szaktanára, a tanulók nagyobb közössége kezdeményezhet.

A véleményezési jog szempontjából az iskola tanulólétszámának 25%-át meghaladó közösség minősül nagyobb közösségnek.

A Köznevelési Törvény 73.§-ának rendelkezése szerint a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. Jelenleg ilyen szülői szervezet nincs.

Panaszkezelés rendje

Célja: a tanulókat, valamint a művészeti iskola valamennyi dolgozóját érintő problémákat, vitákat a leggyorsabban és a legmegfelelőbb módon lehessen megoldani

Tanuló esetén

 • A tanuló problémájával a csoportvezető tanárhoz fordulhat.
 • Amennyiben a probléma nem oldódott meg, a tanuló szüleivel a művészeti iskola vezetőjéhez fordulhat, akinek kötelessége 10 napon belül egyeztetni a panaszossal, és a probléma megoldásáról írásban tájékoztatni a szülőt.
 • Ha a probléma ezután is fennáll, megkeresheti az iskola fenntartóját.

A házirend nyilvánossága

A házirend előírásai nyilvánosak, ezt minden érintettnek meg kell ismernie. A Házirendet az iskola honlapján közzé kell tenni. Erről a szülőt beiratkozáskor tájékoztatni kell. A házirend megismeréséről és elfogadásáról a szülő a beiratkozáskor írásban nyilatkozik.

A házirend egy-egy példánya megtekinthető

 • a művészeti iskola/tagintézmény honlapján,
 • az iskola titkárságán, a székhely irattárában,
 • a telephelyek intézményvezetőinél,
 • a csoportvezető tanároknál.

Eljárási szabályok

A házirend a nyilvánosságra hozatalának dátumától érvényes.

Az alapfokú művészeti iskola vezetője és a pedagógusok a Házirend érvényesülését folyamatosan figyelemmel kísérik.

A házirendet az alapfokú művészeti iskola vezetője terjeszti a nevelőtestület elé, és a nevelőtestület fogadja el.

Jelen Házirend érvényes és hatályos, amennyiben

 • az alapfokú művészeti iskola nevelőtestülete megvitatta és elfogadta,
 • a diákönkormányzat és szülői szervezet, képviselői megismerték és egyetértettek a benne foglaltakkal,
 • a Házirend kihirdetésre került az iskolahasználók körében, és nyilvánossága mindenki által elérhetően, folyamatosan biztosított.
© 2020 Csepeli Fasang Árpád Alapfokú Művészeti Iskola SZÍN-PAD-KÉP TAGINTÉZMÉNYE. Minden jog a fenntartva..
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!